ภารกิจ

สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.กอ.รมน.) ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้.-
1. ตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชี
2. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายใน
3. ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย