ติดต่อ สตน.กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สวนรื่นฤดี)
ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0 2241 2051 ต่อ 83288 โทรสาร 0 2243 5123

แจ้งเบาะแสภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ สายด่วนความมั่นคง โทร. 1374